สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บุหรี่ ภัยร้ายต่อสุขภาพช่องปาก

บทความนี้ คัดลอกมากจากหนังสือ "ครบเครื่องเรื่องฟัน FUN"

จัดพิมพ์โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บุหรี่ ภัยร้ายต่อสุขภาพช่องปาก

ผศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ

                หลายสิบปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการรณรงค์เรื่องการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันก็ยังคงพบผู้สูบบุหรี่ได้โดยทั่วไป ผลเสียจากการสูบบุหรี่นั้น นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพช่องปากได้มากมาย สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการสูบบุหรี่ คือ การมีกลิ่นปากและการเกิดคราบสีติดบนผิวฟัน และยังเพิ่มอัตราการเสี่ยงในการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร เนื่องจากผลของบุหรี่นั้นจะค่อยๆทำให้เกิดการทำลายของกระดูกเบ้าฟัน ส่งผลให้เกิดเป็นโรคปริทันต์อักเสบหรือที่รู้จักกันในชื่อแบบง่ายๆว่า โรครำมะนาด ซึ่งทั้งการสูญเสียฟัน มีกลิ่นปาก และการเกิดคราบสีติดบนตัวฟันนั้นมักมีผลให้ผู้ที่สูญเสียฟัน การมีกลิ่นปาก และการเกิดคราบสีติดบนตัวฟันนั้นมักจะมีผลให้ผู้ที่สูบบุหรี่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในการพูดคุยและการเข้าสังคม หรือหากมีการถอนฟันหรือทำศัลยกรรมในช่องปากและผู้ป่วยยังคงสูบบุหรี่ต่อเนื่องจะทำให้แผลจากการทำศัลยกรรมในปากหายช้า และยังเพิ่มอัตราเสี่ยงของการเกิดเบ้ากระดูกฟันอักเสบในคนไข้ที่ถอนฟันให้สูงขึ้นอีกด้วย

                นอกจากบุหรี่จะส่งผลเสียต่อเหงือกและฟันแล้ว บุหรี่ยังส่งผลต่อการทำรากฟันเทียมอีกด้วย โดยมีผลต่อการยึดติดของรากฟันเทียมกับกระดูกขากรรไกร ซึ่งการยึดติดนี้นับเป็นหัวใจสำคัญของการทำรากฟันเทียม

                อย่างไรก็ตาม ผลที่ร้ายแรงของการสูบบุหรี่ที่เกิดในช่องปากนั้นคือการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือกในช่องปาก เริ่มตั้งแต่ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อเมือกช่องปากจนถึงขั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นโรคมะเร็งช่องปาก โดยถึงแม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าการสูบบุหรี่นั้นทำให้เกิดโรคมะเร็งในช่องปากได้อย่างไร แต่กลับพบว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการมะเร็งในช่องปากให้สูงขึ้น

                การสูบบุหรี่นั้นมีผลโดยตรงต่อสภาวะสุขภาพทางร่างกายและสุขภาพช่องปากของผู้ที่สูบจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูบบุหรี่ โดยเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดโรคใหม่ หรือส่งเสริมให้โรคที่เป็นอยู่เดิมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้การรักษาโรคมีความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกจากตัวของผู้ที่สูบบุหรี่เองแล้ว การสูบบุหรี่ยังส่งผลต่อสุขภาพของคนที่อยู่รอบข้างอีกด้วย


บ้านทันตแพทย์คลินิก,ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟัน,รักษารากฟัน,รากฟันเทียม,ครอบฟัน,ใส่ฟันปลอม,วีเนีย,รักษาฟันหน้าห่าง,บุหรี่

view